کمیته سیاستگذاری کنفرانس

شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری کنفرانس متشکل از صاحبنظران، اعضای هئیت علمی، مدیران و دست اندرکاران امر آموزش و توسعه سرمایه انسانی در بخش دولتی و غیر دولتی است که ماموریت و وظایف اصلی آنها عبارت است از:

  • تعیین اهداف، راهبردها و برنامه های کنفرانس
  • بررسی و تایید محور اصلی ومحورهای سالانه کنفرانس
  • تایید و تصویب سند برنامه کنفرانس
  • تعیین استراتژی های سالانه کنفرانس در بخش مدیریت کنفرانس، برون سپاری، جذب منابع
  • ارزیابی کیفی وکمی کنفرانس در ابعاد تعریف شده
  • تعیین ترکیب کمیته علمی کنفرانس
  • تایید وتصویب رویکرد اجرایی کنفرانس در هر سالsiasatgozari